Adatvédelmi tájékoztató

A www.labeger.com honlap üzemeltetője a LaBeGer Hungary Kft. (továbbiakban adatkezelő).
Székhely: 2120, Dunakeszi, Ábrahám Pál u. 44B
Web: www.labeger.com
E-mail: info(kukac)labeger(pont)com
Telefon: +36-70-702-9771 munkanapokon 9-17 óráig
Adószám: 23088764-1-13
Bankszámla szám: K&H Bank, 10402018-50526577-51531002
Cégjegyzékszám: 13-09-143249 Pest Megyei Bíróság
Adatvédelmi nyilvántartási számok:
NAIH-102123/2016 (hírlevél küldéssel kapcsolatos adatbázis kezelése)
NAIH-102008/2016 (webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése)
NAIH-102009/2016 (honlapon történő regisztráció, honlapon történő regisztráció klubtagságban való részvételhez)
NAIH-102010/2016 (honlapon történő regisztráció, honlapon történő regisztráció webáruházban történő vásárláshoz)

 

A weboldal tárhely szolgáltatójának (egyben adattároló) adatai:
Név: Magyar Hosting Kft.
web: www.tarhely.com
e-mail: info@tarhely.com
telefon: +36-1-700-2323
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22
Adószám: 23495919-2-41

Az adatkezelő törvényes képviselőjének elérhetőségei:
Név: Dr. Gyarmati Zsuzsanna
Levelezési cím: 2120, Dunakeszi, Ábrahám P. u. 44B
Telefonszám: +36-70-702-9771
E-mail cím: zsuzsanna.drgyarmati@labeger.com

A LaBeGer Hungary Kft. (adatkezelő) kötelezettséget vállal, hogy a www.labeger.com honlapon megtalálható szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott adatkezelésnek, különösen az alábbiaknak:
• az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. ápr. 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR))
• 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)
• 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.)
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
• 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)


A www.labeger.com honlapon az alábbi személyek regisztrálhatnak a felsorolt adatok megadásával:
1. Kötelezően kitöltendő adatok vásárláskor:
- teljes név (vezeték-, és keresztnév)
- postázási cím
- számlázási név
- szállítási cím
- 18. életévét betöltötte-e
A 18. életévét be nem töltött kiskorú esetén:
- törvényes képviselő neve
- törvényes képviselő e-mail címe
- törvényes képviselő telefonszáma
2. Kötelezően kitöltendő adatok hírlevél feliratkozáskor:
- teljes név (vezeték-, és keresztnév)
- e-mail cím
- 18. életévét betöltötte-e
A 18. életévét be nem töltött kiskorú esetén:
- törvényes képviselő neve
- törvényes képviselő e-mail címe

A megadott adatokat a rendszer automatikusan rögzíti. Ezen adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá, harmadik fél részére nem kerülnek átadásra, kivéve, ha törvény vagy jogszabály ezt el nem rendeli.
A felhasználó köteles valós adatokat megadni. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a jogsértő magatartás esetén a LaBeGer Hungary Kft. megteszi a szükséges jogi lépéseket.

Vásárlás

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó által megadott személyes adatok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése a. pontja értelmében csak akkor kezelhetőek, ha ahhoz az adott személy hozzájárul. Ennek megfelelően csak az a www.labeger.com honlapra látogató regisztrálhat, aki az adatvédelmi szabályzatot elfogadja és hozzájárul személyes adatainak adatkezelő általi kezeléséhez.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: Mivel a www.labeger.com honlapon található bizonyos szolgáltatások csak önkéntes regisztráció útján elérhetőek, a felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez, az adatkezelő saját rendszerében nyilvántartásához. Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatok valódiságáért felelősséget nem vállal. A felhasználó által megadott adatok bármikor helyesbíthetőek, töröltethetőek a modositas@labeger.com e-mail címen, vagy az adatkezelő postai címén (LaBeGer Hungary Kft. 2120, Dunakeszi, Ábrahám P. u. 44B). Az adatkezelő megadott telefonszámán legfeljebb általános tájékoztatást lehet adni az érintett(ek) számára, de az érintett bármely jogának gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatát (így például az adatairól való tájékoztatáskérést, törlést, módosítást) alapvetően írásban fogadhatja el az adatkezelő a fent megadott elérhetőségek valamelyikén.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: teljes név, elérhetőség (postázási cím, telefon, e-mail), a rendelés pontos időpontja, a rendelés adatai, a számlázási cím és a szállítási cím.
Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás
Az adatkezelés időtartama: A regisztrációs adatok határozatlan ideig tárolódnak a vásárló saját rendelkezésétől függően, mindaddig, míg saját maga nem igényli a törlését. A vásárlási információk a vásárló kérése szerint  12 hónapig vagy honlap fennállásáig tárolódnak (alapértelmezett beállítás szerint 12 hónapig).
Az Infotv. 4. § (4) bekezdésében rögzítettek szerint az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

Számlázás

Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség (NAV)
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, számlázó, könyvelő
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a számla kiállításához szükséges adatok: név, elérhetőség (pontos cím), vásárlás dátuma.
Az adatkezelés célja: a megrendelés teljesítése, számlakiállítás, egyes esetekben garanciális kötelezettségünk teljesítése.
Az adatkezelés időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjátóls számítva)

A www.labeger.com hírlevele

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője - az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A hírlevélre történő feliratkozás a www.labeger.com honlapon csak önkéntes regisztráció útján történik, a felhasználó a regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez, az adatkezelő saját rendszerében nyilvántartásához. Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatok valódiságáért felelősséget nem vállal. A felhasználó által megadott adatok bármikor helyesbíthetőek, töröltethetőek a modositas@labeger.com e-mail címen, vagy az adatkezelő postai címén, LaBeGer Hungary Kft. (2120, Dunakeszi, Ábrahám P. u. 44B). Az adatkezelő megadott telefonszámán legfeljebb általános tájékoztatást lehet adni az érintett(ek) számára, de az érintett bármely jogának gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatát (így például az adatairól való tájékoztatáskérést, törlést, módosítást) alapvetően írásban fogadhatja el az adatkezelő a fent megadott elérhetőségek valamelyikén.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a hírlevélküldés teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (pontos cím, telefon, e-mail), regisztráció dátuma és időpontja.
Az adatkezelés célja: a gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a feliratkozók részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.
Az adatkezelés időtartama: A felhasználó által megadott adatok adatkezelő rendszerében addig kerülnek tárolásra, ill. kezelésre, amíg a felhasználó nem kéri elektronikusan a www.labeger.com weboldalon keresztül azonosítás után, vagy a modosítas@labeger.com e-mail címen vagy postai úton (LaBeGer Hungary Kft. 2120, Dunakeszi, Ábrahám P. u. 44B) ajánlott vagy tértivevényes levélben azok törlését. Az adatok törlésének felhasználó általi bejelentését követő 5 munkanapon belül a felhasználó minden, a hírlevél küldéshez kapcsolódó adata a rendszerből törlésre kerül. A felhasználó a részére küldött e-mailben is kérheti adatainak rendszerből való törlését a leiratkozási linkre kattintva.

Cookie-k (sütik) kezelése

A honlap cookie-kat (sütiket) használ. A süti olyan egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén kerülnek tárolásra.
A 2003. évi C. hírközlési törvény 155§ (4) pontja szerint weboldalon sütiket elhelyezni, a süti által gyűjtött személyes adatokat felhasználni, csak az érintett felhasználó világos és teljes körű tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehetséges.
Ennek megfelelően a honlapon jól látható helyen feltüntetésre kerül egy Cookie tájékoztató, melyet el kell fogadni a felhasználónak a további böngészéshez. A sütit a felhasználó képes törölni számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont alatt, cookie/süti megnevezéssel van erre lehetőség.
A www.labeger.com oldalon használt cookie-k:
• Google Analytics
• Google AdWords
A Google adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken elérhető: https://www.google.hu/intl/en/policies/privacy/
A www.labeger.com a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A www.labeger.com-ot felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat, egyrészt a www.google.com/settings/ads/authenticated, másrészt a www.google.com/settings/ads/anonymous címen.
Az adatkezelés célja: A weboldal használhatóságának elősegítése, hogy megkönnyítse a www.labeger.com oldalon való tájékozódást és segítse a weboldal használatának elemzését.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont
Az adatkezelés időtartama: cookie kategóriától függően változó lehet
A hozzájárulását igénylő sütikről az adatkezelő a honlap első felkeresésekor tájékoztatja Önt, s kérjük az Ön hozzájárulását.
A sütik elfogadása nem kötelező, az adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, ha a sütik engedélyezése hiányában a weboldal esetleg nem az elvárt módon működik. Az adatkezelő mindent megtesz, hogy a sütik elfogadása nélkül is tökéletesen működjön a honlap.


Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
• A LaBeGer Hungary Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai (adatai lásd korábban)
• Magyar Hosting Kft. tárhelyszolgáltató (adatai lásd korábban)
• Magyar Posta Zrt. (MPL futárszolgálat, postai kézbesítés)
web: www.posta.hu
Székhely: 1239 Budapest, Ócsai út 1-3.
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
• GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (futárszolgálat, csomag kézbesítés)
web: https://gls-group.com/HU/hu/home
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Adószám: 12369410-2-44
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
• K&H Bank (banki műveletek)
web: www.kh.hu
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési cím: 1851 Budapest
Adószám: 10199664-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-041043
• könyvelés : KMD Könyvelőiroda és Adótanácsadó Kft.
Székhely: 1133, Budapest, Ipoly u. 20. fszt.
Adószám: 25426274-2-41
• Online számlázás: Billingo Technologies Zrt.
web: www. billingo.hu
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em.
Adószám: 27926309-2-41
Cégjegyzékszáma: 01-10-140802
• hirdetéskezelők
a. Google Számítástechnikai Szolgáltató Kft. Google Information Technoloy Services Limites Liability Company, Google Ltd.
Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-09-861726
Adószám: 13561677-2-41
b. Facebook Ireland Limited
Székhely: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland
Regisztrációs szám: 462932
web: www.facebook.com
 
Az adatok tárolásának módja informatikai eszközökön történik. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközök megválasztása és üzemeltetése során törekszik arra, hogy a kezelt adat:
a. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c. változatlansága igazolható (adatintegritás);
d. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelő az adatkezelés során törekszik megőrizni
a. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Facebook

Az adatkezelés célja: A LaBeGer Hungary Kft. www.facebook.com oldalon, a www.labeger.com weboldal egyes elemeinek, termékeinek vagy magának a weboldalnak a megosztása és/vagy „like”-olása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása adatai kezeléséhez a www.facebook.com oldalon
A kezelt adatok köre: a www.facebook.com oldalon regisztrált felhasználó neve és nyilvános profilképe.
Az adatkezelés időtartama: a www.facebook.com oldalon valósul meg az adatkezelés, így annak időtartamára, módjára, az adatok módosítási és törlési lehetőségeire a közösségi oldal megfelelő szabályai vonatkoznak: https://www.facebook.com/about/privacy/
Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatok jogainak ismertetése: az érintett az adatok kezeléséről, az adatok átadásának módjáról és jogalapjairól a https://www.facebook.com/about/privacy/ oldalon tájékozódhat.

Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A LaBeGer Hungary Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Frissítések és módosítások
Az Adatvédelmi Nyilatkozatot az adatkezelő egyoldalúan módosíthatja, vagy annak részeit frissítheti. Kérjük, a honlap használata előtt figyelmesen olvassa el a Nyilatkozatot, hogy mindig a legfrissebb változat alapján tudjon dönteni adatai megadásáról.
A Nyilatkozat utolsó frissítése: 2020.június 20.

Jogérvényesítési lehetőségek
Az adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi, a LaBeger Hungary Kft. ennek nem felelt meg, jelezze a 2120. Dunakeszi, Ábrahám P.u. 44B postai címen.
Ha úgy érzi, a LaBeGer Hungary Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szervnél, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
Web: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelő minden olyan lépést megtesz, amely az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény érvényre juttatásához szükséges.
A törvényt itt olvashatja: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
LaBeGer Hungary Kft. | Minden jog fenntartva! © 2017 |
Írj üzenetet